Klub Senior +


Kluby Senior+ w gminie Kłodawa

2020-02-01W gminie Kłodawa funkcjonują Kluby Senior+:

~ul. Wiejska 66, Santocko (od 2018r.)

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-11
piątek 16-18

~ul. Niepodległości 25, Różanki (od 2020r.)

Godziny otwarcia:
poniedziałek 16-18
piątek 16-18

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Zwolniene z odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+

  2020-03-12


  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior + w Gminie Kłodawa

   2020-02-17
   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Uchwała Nr XIV/133/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku

    2020-02-10


    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Uchwała Nr XIV/134/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach

     2020-02-10


     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      REGULAMIN OŚRODKÓW WSPARCIA- KLUBÓW „SENIOR+” W GMINIE KŁODAWA

      2020-02-10      Kluby „Senior+” działają na podstawie:
      • Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254),
      • Uchwały Nr XIV/133/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku,
      • Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach,
      • Uchwały Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +
      w Gminie Kłodawa.

      Rozdział I
      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      § 1.
      Ilekroć w Regulaminie Klubu „Senior+”, zwanego dalej Klubem, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
      1. Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie,
      2. Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Kłodawie,
      3. Opiekunie – oznacza to pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań w siedzibie Klubu „Senior+”,
      4. Koordynatorze – oznacza to osobę kierującą działalnością Klubu „Senior+” ,
      5. Pracowniku- oznacza to pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Kłodawie realizującego zadania w zakresie „Klubu Senior+”.

      § 2.
      1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu „Senior+” ,
      2. Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Kłodawa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.
      3. Klub to grupa seniorów, nie posiadająca osobowości prawnej, koordynowana przez Koordynatora.
      4. Klub został utworzony w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
      5. Siedzibą Klubu jest lokal stanowiący własność gminy.
      6. Do Klubu mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Kłodawa.
      7. Uczestnicy Klubu pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie na liście obecności.
      8. Działalność Klubu może być finansowana ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków budżetu gminy.
      9. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne.

      § 3.
      1. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:
      1) deklaracji uczestnictwa w Klubie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
      2) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
      3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
      4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
      5) zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie
      z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;
      2. Dokumenty wymienione w pkt 1 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 7.30-17.00
      wtorek-czwartek 7.30-15.30
      piątek 7.30-14.00

      § 4.
      1. Rekrutacja uczestników zajęć realizowanych w Klubie trwać będzie w sposób ciągły.
      2. Rekrutację prowadzić będą: Koordynator oraz pracownik.
      3. O miejsce w Klubie mają prawo ubiegać się osoby wskazane w § 2 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
      4. O wyborze uczestników Klubu decydować będzie w pierwszej kolejności:
      a) sytuacja rodzinna (osoby samotnie zamieszkujące, pozbawione pomocy ze strony osób trzecich oraz zagrożone przemocą domową),
      b) sytuacja mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach mieszkaniowych (m.in. brak możliwości sporządzenia samodzielnie ciepłego posiłku),
      c) sytuacja materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie spełniającym kryterium dochodowego, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.
      w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358).
      5. Obowiązek poinformowania o wynikach rekrutacji spoczywa na Opiekunie.
      6. Podstawą przyjęcia do Klubu jest dobrowolnie złożona Deklaracja Uczestnictwa w Klubie. Równorzędnie z Deklaracją Uczestnictwa zostanie wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie decyzja administracyjna określająca odpłatność za pobyt w Klubie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania uczestnika. Odpłatność reguluje Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach „Senior +” w Gminie Kłodawa.
      7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
      8. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do przyjęcia do Klubu
      z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
      9. W sytuacji braku miejsc dokumenty kolejnych osób przyjmuje się i umieszcza na liście rezerwowej, do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

      Rozdział II
      CELE I ZADANIA KLUBU „SENIOR+”

      § 4.
      1. Klub realizuje następujące cele:
      1) Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
      i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
      2) Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
      3) Współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami np. Gminną Biblioteką Publiczną czy Gminnym Ośrodkiem Kultury.
      4) Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
      5) Propagowanie kultury i sztuki.
      6) Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.
      7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
      8) Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
      9) Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia (wsi).
      10) Promocja Gminy Kłodawa.

      2. Klub realizuje następujące zadania:
      1) Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie.
      2) Organizowanie wyjść do kina, teatru.
      3) Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką.
      4) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
      5) Organizowanie spotkań tematycznych, wyjść i wycieczek krajoznawczych.
      6) Wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego.
      7) Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora, wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.
      8) Aktywna współpraca z policją i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa.
      9) Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje: robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne.
      10) Zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.
      11) Organizowanie spotkań okolicznościowych.      Rozdział III
      ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ KLUBU „SENIOR+”

      § 5.
      1. Zajęcia w Klubie ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie Klubu.
      2. Klub jest czynny dwa razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem.
      3. Podczas zajęć wykorzystywane będą listy obecności, ankiety, służące do monitoringu i celów informacyjno-organizacyjnych. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich narzędzi służących monitoringowi i celom informacyjno -promocyjnych.

      § 6.
      1. Dokumentację organizacji i działalności Klubu stanowią:
      1) Regulamin w ośrodkach wsparcia – Klubach „Senior +” w Gminie Kłodawa,
      2) lista obecności w Klubie,
      3) plany pracy Klubu i sposoby realizacji zadań,
      4) rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,
      5) wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie tego zadania,
      6) artykuły w prasie,
      7) dokumentacja fotograficzna,
      8) sprawozdania z działalności Klubu.
      2. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Ośrodka.

      Rozdział IV
      NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

      § 7.
      1. Działalność Klubu nadzoruje Koordynator osoba kierującą działalnością Klubu.
      2. Do prawidłowego funkcjonowania Klubu wyznaczony jest pracownik, do zadań którego należą min:
      1) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,
      2) organizacja działalności Klubu pod względem merytorycznym, organizacyjnym, administracyjnym i prawnym,
      3) przygotowanie całości dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Klubu,
      4) rzetelne i terminowe wykonywanie sprawozdań dotyczących Klubu,
      5) dbałość o rozwój Klubu,
      6) reprezentowanie grupy na zewnątrz oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami,
      3. Pracę w Klubie przy aktywnym udziale uczestników Klubu organizuje Opiekun zatrudniony przez Ośrodek.
      4. Do zadań opiekuna Klubu należy m.in.:
      1) właściwa organizacja pracy Klubu,
      2) zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć (otwieranie i zamykanie siedziby Klubu),
      3) dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń,
      4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. list obecności, opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
      5) prowadzenie zajęć tematycznych i organizacja czasu wolnego uczestnikom Klubu,
      6) przygotowywaniu kawy, herbaty dla uczestników spotkań w ramach Klubu,
      7) współpraca z Koordynatorem i pracownikami Ośrodka ,
      8) współpraca z innymi Klubami Seniora i innymi organizacjami,
      9) motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
      10) aktywna integracja uczestników Klubu,
      11) sprawowanie opieki nad klubowiczami,
      12) zgłaszanie i uzgadnianie z Koordynatorem lub pracownikiem bieżących potrzeb,
      13) zgłaszanie Koordynatorowi lub pracownikowi awarii w siedzibie Klubu,
      14) zbieranie i przekazywanie do Ośrodka comiesięcznej odpłatności od uczestników Klubu za uczestnictwo w zajęciach w ramach Klubu „Senior+” (wraz z załączoną listą odpłatności uczestnika Klubu za dany miesiąc),
      15) dokumentowanie działalności Klubu w formie fotograficznej .


      Rozdział V
      PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU „SENIOR+”

      § 8.
      Klub stanowią osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Kłodawa, które zadeklarowały przestrzeganie Regulaminu Klubu „Senior+” oraz aktywne uczestnictwo
      w organizowanych zajęciach.
      1) Do obowiązków uczestnika Klubu należy:
      1) przestrzeganie regulaminu,
      2) przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,
      3) wzajemne poszanowanie godności osobistej oraz kulturalne i zgodne z przyjętymi zasadami i normami życia społecznego zachowanie się wobec innych osób,
      4) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem,
      5) przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
      6) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu,
      7) przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
      8) potwierdzanie obecności na liście obecności.


      Rozdział VI
      ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W KLUBIE „SENIOR+”

      § 9.
      1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Klubu uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informację osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, Opiekunowi, Koordynatorowi lub pracownikowi w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.


      Rozdział VII
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      § 10.

      1. Złożone dokumenty są własnością Klubu.
      2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – decyzję podejmuje Wójt Gminy Kłodawa.
      3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.
      4. Każdy uczestnik zajęć w Klubie zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
      5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka. Zmiany wprowadzane będą Zarządzeniem Kierownika Ośrodka.


      przejdź do góry...

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji